SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ
CBTT thông báo giao dịch CP có liên quan tới Mr. Nguyễn Hoàng Linh (02/05/2019)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/ người có liên quan tới người nội bộ công ty
Phát hành trái phiếu "I - Bond" ngày 26/04/2019 (26/04/2019)
 - BBH HĐQT IDJ ngày 26/04/2019 
 - NQ HĐQT IDJ ngày 26/04/2019
CBTT Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (20/04/2019)
CBTT Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019
CBTT Nghị Quyết Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (20/04/2019)
CBTT Nghị  Quyết  Hội Đồng Cổ Đông năm 2019
Thông báo không thành công ĐHĐCĐ năm 2019 lần 1 và tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 lần 2 (19/04/2019)
Thông báo không thành công ĐHĐCĐ năm 2019 lần 1 và tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 lần 2

CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên IDJI năm 2019 (09/04/2019)

CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên IDJI năm 2019

CBTT chậm nộp BCTC năm 2018 (03/04/2019)
Ủy ban CKNN chấp thuận cho CTCP đầu tư IDJ công bố thông tin chậm BCTC năm 2018"
CBTT họp đại hội cổ đông 2019 (08/03/2019)
CBTT  Nghị Quyết Họp đại hội cổ đông 2019 và thông báo ngày chốt cuối cùng danh sách cổ đông 2019
CBTT chuyển nhượng cổ phần (05/03/2019)
CBTT chuyển nhượng cổ phần
CBTT giải trình (20/02/2019)
Công bố thông tin giải trình về chậm nộp CBTT về quyết toán.
Về trang trước Xem tiếp
   
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty