SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ
Công bố thông tin báo cáo tài chính IDJ quý 4/2017  (20/01/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4.2016  (18/01/2017)
Báo cáo tài chính cty mẹ Q4.2016  (18/01/2017)
Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất  (18/01/2017)
Giải trình chênh lệch lợi nhuận công ty mẹ  (18/01/2017)
Báo cáo tài chính cty mẹ Q3.2016  (18/10/2016)
BCTC hợp nhất Q3.2016  (18/10/2016)
Giải trình cty mẹ Q3.2016  (18/10/2016)
Giải trình hợp nhất Q3.2016  (18/10/2016)
BCTC IDJ 30.06.2016  (15/08/2016)
Về trang trước Xem tiếp
   
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty