SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1.    Thời gian họp lần 1: 8h00 ngày 14 tháng 04 năm 2016.

Thời gian họp lần 2 (Trong trường hợp lần 1 không thành công): 8h00 ngày 21/4/2016

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 08 tháng 03 năm 2016.

4. Nội dung Đại hội:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng 2016;
  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  • Báo cáo quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015;
  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
  • Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
  • Và các vấn đề khác theo nội dung tờ trình.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại trang web: www.idjf.vn

4. Góp ý nội dung Đại hội:

Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h ngày 12/04/2016.

5. Đăng ký tham gia Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo thư mời họp) về Công ty trước 16h00 ngày 12/04/2016 qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
Tầng 2 Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3555 8999; Fax: 04. 3555 8990;

6. Lưu ý:

·         Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

·         Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng thông báo!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Nguyễn Hoàng Linh

 

 

Báo cáo tài liệu TaiLieu-Update.zip
 
 


CÁC TIN KHÁC
- Công bố thông tin cổ đông lớn (17/01/2017)
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung). (15/01/2017)
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung) (14/12/2016)
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung) (08/11/2016)
- Quyết định bổ nhiệm/ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc (28/04/2016)
- Thông báo bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (19/04/2016)
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (14/04/2016)
- Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (12/04/2016)
- Công bố thông tin từ nhiệm HĐQT (12/04/2016)
- Công bố thông tin: Thay đổi Kế toán trưởng (30/11/2015)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty