SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Báo cáo tài liệu Nghi quyet DHCD.pdf
 
 


CÁC TIN KHÁC
- Công bố thông tin cổ đông lớn (17/01/2017)
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung). (15/01/2017)
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung) (14/12/2016)
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung) (08/11/2016)
- Quyết định bổ nhiệm/ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc (28/04/2016)
- Thông báo bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (19/04/2016)
- Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (12/04/2016)
- Công bố thông tin từ nhiệm HĐQT (12/04/2016)
- Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (22/03/2016)
- Công bố thông tin: Thay đổi Kế toán trưởng (30/11/2015)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty