SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Quyết định bổ nhiệm/ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

Quyết định bổ nhiệm/ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc
Báo cáo tài liệu QD BO NHIEM.pdf
 
 


CÁC TIN KHÁC
- Công bố thông tin cổ đông lớn (17/01/2017)
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung). (15/01/2017)
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung) (14/12/2016)
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung) (08/11/2016)
- Thông báo bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (19/04/2016)
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (14/04/2016)
- Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (12/04/2016)
- Công bố thông tin từ nhiệm HĐQT (12/04/2016)
- Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (22/03/2016)
- Công bố thông tin: Thay đổi Kế toán trưởng (30/11/2015)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty