SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Công bố thông tin báo cáo tài chính IDJ quý 4/2017

Công bố thông tin báo cáo tài chính IDJ quý 4/2017
Báo cáo tài liệu cngbthngtinbocotichnhidjqu420171516612344.zip
 
 


CÁC TIN KHÁC
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận công ty mẹ (17/01/2017)
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất (17/01/2017)
- Báo cáo tài chính cty mẹ Q4.2016 (17/01/2017)
- Báo cáo tài chính hợp nhất Q4.2016 (17/01/2017)
- Báo cáo tài chính cty mẹ Q3.2016 (17/10/2016)
- Giải trình cty mẹ Q3.2016 (17/10/2016)
- Giải trình hợp nhất Q3.2016 (17/10/2016)
- BCTC hợp nhất Q3.2016 (17/10/2016)
- BCTC IDJ 30.06.2016 (14/08/2016)
- Giải trình (02/08/2016)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty