SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Công bố thông tin báo cáo thường niên IDJ năm 2017

Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam công bố Báo cáo thường niên năm 2017.
Chi tiết nội dung trong file đính kèm.
Báo cáo tài liệu BCTN IDJ năm 2017.pdf
 
 


CÁC TIN KHÁC
- Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2016 (17/01/2017)
- Bản báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 (13/07/2016)
- Báo cáo thường niên năm 2015 (06/04/2016)
- Báo cáo quản trị Công ty IDJ năm 2015 (29/01/2016)
- Báo cáo thường niên năm 2014 (15/04/2015)
- Báo cáo Quản trị công ty năm 2014 (22/01/2015)
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 (28/07/2014)
- Báo cáo thường niên năm 2013 (15/04/2014)
- Báo cáo quản trị công ty năm 2013 (19/01/2014)
- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013 (16/07/2013)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty