SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Thông báo không tổ chức thành công đhđcđ thường niên năm 2018 lần 1 và mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2

THÔNG BÁO

KHÔNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN 1 VÀ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN  

Tại thời điểm 08h00 ngày 21/04/2018, cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông đông tham dự họp theo hình thức ủy quyền là 01 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 40.000 cổ phần, chiếm 0,122% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam. Theo quy định luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông không đủ điều kiện tiến hành lần 01 và đề nghị Đại hội sẽ được tổ chức lần 02 vào lúc 08h30 ngày 21/04/2018.

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 02 năm 2018 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp lần 2:  08h30 ngày 21/04/2018

Thời gian họp lần 3: (Trong trường hợp lần 2 không thành công): 09h00 ngày 21/04/2018

Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

1.      Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

·         Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017;

·         Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;

·         Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

·         Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

·         Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;

·         Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

·         Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018;

·         Thông qua việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc;

·         Thông qua từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019;

·         Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.      Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

3.      Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục “Thông tin cổ đông” tại website: www.idjf.vn

4.      Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông dự họp hoặc được ủy quyền cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, giấy ủy quyền hợp lệ để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.


 
 


CÁC TIN KHÁC
- CBTT phát hành gói trái phiếu riêng lẻ Ibond (14/07/2019)
- CBTT nghị quyết phát hành trái phiếu Ibond (08/07/2019)
- CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (10/06/2019)
- Nghị quyết HĐQT & CBTT về việc thay đổi điều lệ của CTCP đầu tư IDJ Việt Nam (05/06/2019)
- Thông báo thay đổi GP ĐKKD IDJ (04/06/2019)
- CBTT thông báo giao dịch CP có liên quan tới Mr. Nguyễn Hoàng Linh (01/05/2019)
- Phát hành trái phiếu "I - Bond" ngày 26/04/2019 (25/04/2019)
- CBTT Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (19/04/2019)
- CBTT Nghị Quyết Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (19/04/2019)
- Thông báo không thành công ĐHĐCĐ năm 2019 lần 1 và tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 lần 2 (18/04/2019)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty