SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài liệu BCTC HN 06T DAU NAM 2018_SSC_signed.pdf
 
 


CÁC TIN KHÁC
- Công bố thông tin BCTC mẹ quý 03/2018 & BCTC hợp nhất quý 03/2018 (19/10/2018)
- Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 (22/07/2018)
- CBTT báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính CT mẹ của IDJ quý 1.2018 (19/04/2018)
- Báo cáo tài chính IDJ năm 2017 & bộ giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC (28/03/2018)
- Công bố thông tin báo cáo tài chính IDJ quý 4/2017 (19/01/2018)
- Báo cáo tài chính cty mẹ Q4.2016 (17/01/2017)
- Báo cáo tài chính hợp nhất Q4.2016 (17/01/2017)
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất (17/01/2017)
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận công ty mẹ (17/01/2017)
- Giải trình hợp nhất Q3.2016 (17/10/2016)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty