SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên IDJI năm 2019


 THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

          Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với nội dung sau:

          Địa điểm: Tầng 3, Trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

          Thời gian họp lần 1: 08h30, Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2019.

          Thời gian họp lần 2: (Trong trường hợp lần 1 không thành công): 09h00 ngày 19/04/2019

          Thời gian họp lần 3: (Trong trường hợp lần 2 không thành công): 09h30 ngày 19/04/2019

1.             Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

·                Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

·                Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;

·                Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

·                Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

·                Tờ trình Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Kế hoạch năm 2019;

·                Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019;

·                Tờ trình Thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS;

·                Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;

·                Tờ trình Thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty;

·                Tờ trình chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

·                Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

2.             Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

3.             Tài liệu phục vụ Đại hội: File đính kèm nội dung mời họp

4.             Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

          Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy mời họp và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

Báo cáo tài liệu Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2019.pdf
 
 


CÁC TIN KHÁC
- CBTT phát hành gói trái phiếu riêng lẻ Ibond (14/07/2019)
- CBTT nghị quyết phát hành trái phiếu Ibond (08/07/2019)
- CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (10/06/2019)
- Nghị quyết HĐQT & CBTT về việc thay đổi điều lệ của CTCP đầu tư IDJ Việt Nam (05/06/2019)
- Thông báo thay đổi GP ĐKKD IDJ (04/06/2019)
- CBTT thông báo giao dịch CP có liên quan tới Mr. Nguyễn Hoàng Linh (01/05/2019)
- Phát hành trái phiếu "I - Bond" ngày 26/04/2019 (25/04/2019)
- CBTT Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (19/04/2019)
- CBTT Nghị Quyết Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (19/04/2019)
- Thông báo không thành công ĐHĐCĐ năm 2019 lần 1 và tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 lần 2 (18/04/2019)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty